501 365 045 biuro@kancelariakbw.pl

Rozwody - Kancelaria Prawa Rodzinnego

Adwokat Katarzyna Borkowska-Warzocha

Przesłanką do orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia uważa się za zupełny, jeżeli między małżonkami ustały więzi: fizyczna, emocjonalna i gospodarcza. Natomiast rozkład jest trwały, jeżeli ustanie tych więzi jest nieodwracalne. To właśnie odróżnia rozwód od separacji, w której przesłanka trwałości rozkładu nie występuje (więcej na temat separacji w zakładce: Separacje).

Sprawy o rozwód w I Instancji rozpoznaje Sąd Okręgowy w składzie jednego sędziego zawodowego.
Właściwość miejscową sądu ustala się zgodnie z treścią art. 41 k.p.c. (właściwość wyłączna). Najczęściej właściwy miejscowo jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich na stałe w tym okręgu przebywa.

Orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, gdy:

  1. w jego wyniku miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron;
  2. byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
  3. żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi z małżonków nie wyraził zgodny na rozwód.

W wyroku rozwodowym Sąd może orzec o:
– rozwiązaniu małżeństwa z winy jednego z małżonków lub z winy obojga małżonków (art. 57 § 1 k.r.o.).

Jednak w przypadku zgodnych stanowisk małżonków, sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie (art. 57 § 2 k.r.o.).
Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, może zostać pozwany przez byłego małżonka o alimenty, jeżeli rozwód spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji majątkowej, chyba że małżonek niewinny zawarł ponownie związek małżeński (art. 60 § 2 k.r.o.).

W sytuacji, w której małżonkowie nie ponoszą winy lub ponoszą oboje, małżonek znajdujący się w niedostatku może żądać od drugiego małżonka alimentów, których wysokość sąd ustala biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. (więcej na temat alimentów od małżonka w zakładce: Alimenty)
sposobie korzystania z mieszkania.

Jeżeli Strony posiadają wspólne małoletnie dzieci sąd orzeka również o:
władzy rodzicielskiej,
miejscu ich pobytu,
kontaktach,
alimentach.

W takiej sytuacji niezbędne jest także przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka w celu wykazania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletnich.

Fakultatywnie sąd może rozstrzygnąć o:
podziale majątku wspólnego, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki (więcej na temat podziału majątku w zakładce „Rozdzielność majątkowa i podział majątku”).
eksmisji.
(art. 58 § 2 k.r.o.).

Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód (art. 612 § 1 k.r.o.).

Wysokość wpisu od pozwu o rozwód wynosi 600 złotych.

Do pozwu rozwodowego dołącza się m.in.:
– Odpis skrócony aktu małżeństwa;
– Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci;
– Zaświadczenie o zarobkach.

Zapraszam do kontaktu